Rabu, 21 Dhu l-Qa`da 1440 Hijriah
Waktu Keterangan
Minggu
14 Juli 2019
11 Dhu l-Qa`da 1440
Kelahiran Imam Ali Ar-Ridha
Minggu
28 Juli 2019
25 Dhu l-Qa`da 1440
Dahwul Ardh (Hari Bumi Umat Islam)
Kamis
1 Agustus 2019
29 Dhu l-Qa`da 1440
Wafat Imam Muhammad Al-Jawaad
Sabtu
3 Agustus 2019
1 Dhu l-Hijja 1440
Pernikahan Sayidah Fatimah dengan Imam Ali
Rabu
7 Agustus 2019
5 Dhu l-Hijja 1440
Wafat Abu Dzar Al-Ghifari
Jum'at
9 Agustus 2019
7 Dhu l-Hijja 1440
Wafat Imam Muhammad Al-Baqir
selengkapnya