Breaking News
Beranda » Ahlul Bayt » Musuh Imam Husain (as) Sebagai Perawi Ahlu Sunah Yang “TSIQAT & SHADUQ”

Musuh Imam Husain (as) Sebagai Perawi Ahlu Sunah Yang “TSIQAT & SHADUQ”

oleh Reza Abda Morteza

Sungguh mengherankan, mengaku sebagai pengikut sunnah, Pecinta Ahlul Bait (as), tapi percaya dengan para musuh dan pembunuh Imam Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (as), putra Sayyidah Fathimah Az-Zahra Ath-Thahirah (as), yang dikatakan oleh Rasulullah (saww) sebagai Penghulu Pemuda Surga bersama dengan abangnya yaitu Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib (as).

 

.

.

 

Ubaidillah bin Ziyad

 

Ubaidillah bin Ziyad mengakui bahwa ia diperintah Yazid bin Muawiyah la’natullah alaih untuk membunuh Imam Husain (as)

“Aku membunuh Al Husain atas perintah Yazid untuk membunuhnya jika tidak, ia akan membunuhku karena itu aku memilih untuk membunuh Husain” (Tarikh Kamil, 4/ 55, Mesir)

Jalaludin Suyuti mencatat dalam Tarikh Khulafa (182) :

فكتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن زياد بقتاله

“Yazid menulis kepada Ibn Ziyad wakilnya di Iraq utk membunuhnya (Husain)

Dalam Tajil al-Munfa Bazawaid Rijal al-Aimah al-Arba’ah, h.180 :

“Dia Ubaidillah Bin Ziyad, penguasa Kufah untuk Muawiyah dan Yazid anaknya, dia adalah orang yang menyiapkan pasukan dari Kufah untuk memerangi Al-Husain (ra) sampai ia (Al-Husain) terbunuh di Karbala. Dia dikenal sebagai Ibn Marjanah dan ia (Marjanah) adalah ibunya. Ibn Asakir telah menyebutkan biografinya dalam Tarikh Dimasyq dan ia disebutkan dalam Sunan Abu Dawud…dan ia meriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas, Muawiyah, Ma’qil bin Yasir dan Ibn Umayyah saudara Bani Ja’dah. Dan diantara orang-orang yang meriwayatkan darinya adalah Hasan Al-Basri dan Abu Al-Malih bin Usamah”

.

.

Umar bin Sa’ad bin Abi Waqqash

 

Umar bin Sa’ad bin abi Waqqash salah satu pembunuh Imam Husain (as) juga dijadikan perawi oleh ahlu sunnah :

Dzahabi dalam Siyar Al-Aalam al-Nubala (4/349):

“Umar bin Sa’ad, komandan pasukan yang berperang melawan al-Husain (ra), kemudian al-Mukhtar membunuhnya (membunuh Umar bin Sa’ad)”.

.

.

Pandangan Ulama Sunni terhadap Umar bin Sa’ad

Ibn Hajar Asqalani dalam Tahdzib At-Tahdzib (j.7/ no.747)

عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو حفص المدني سكن الكوفة روى عن أبيه وأبي سعيد الخدري وعنه ابنه إبراهيم وابن ابنه أبو بكر بن حفص بن عمر وأبو إسحاق السبيعي والعيزار بن حريث ويزيد بن أبي مريم وقتادة والزهري ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم قال العجلي كان يروي عن أبيه أحاديث وروى الناس عنه وهو تابعي ثقة وهو الذي قتل الحسين

“Umar Ibnu Sa’ad bin Abi Waqqash al-Zuhri Abu Hafsh al-Madani tinggal di Kufah. Dia meriwayatkan hadis dari ayahnya dan Abu Said Al Khudri. dan [telah meriwayatkan pula] darinya putranya Ibrahim, putra dari putranya yg bernama Abu Bakar bin Hafsh bin Umar, Abu Ishaq Al-Sabay’i, Izar bin Harist, Yazid bin Abi Maryam, Qatadah, Zuhri dan Yazid bin Habib dan yang lainnya. al Ijli berkata Ia telah meriwayatkan (hadits) dari ayahnya, dan banyak orang yang meriwayatkan hadist darinya, ia adalah Tsiqat dan ia adalah orang yg telah membunuh Al Husain

Ahmad bin Abdullah al-Ijli dalam Tahdib al-Kamal (21/no.4240) :

وقال أحمد بن عبد الله العجلي كان يروي عن أبيه أحاديث وروى الناس عنه وهو الذي قتل الحسين وهو تابعي ثقة

“Ahmad bin Abdullah al-Ijli berkata, ‘Dia meriwayatkan hadis dari ayahnya, dan orang-orang meriwayatkan darinya, dan dia adalah satu orang yang membunuh al-Husain, dan dia adalah salah seorang tabi’in Tsiqah

Ibn Hajar Asqalani dalamTaqrib al-Tahdzib (1/717)  :

عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني نزيل الكوفة صدوق ولكن مقته الناس لكونه كان أميرا على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي من الثانية قتله المختار سنة خمس وستين أو بعدها ووهم من ذكره في الصحابة فقد جزم بن معين بأنه ولد يوم مات عمر بن الخطاب

“Umar bin Sa’ad bin Abi Waqqash adalah orang madinah tinggal di kufah dan dia adalah SHADUQ namun ia di benci oleh orang-orang karena telah menjadi panglima bala tentara yang membunuh Al-Husain bin Ali, akhirnya ia di bunuh oleh Al-Mukhtar pada tahun 65 H atau setelahnya..sangatlah keliru orang yang mengatakan bahwa ia adalah seorang sahabat nabi…Ibn Ma’in telah meyakini bahwa ia lahir pada saat Umar bin Khathab wafat..”

Syaikh Syuaib al-Arnaut pada catatan pinggir Musnad Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa Hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Sa’ad sebagai “Hasan” (Musnad Ahmad ibn Hanbal; j.1 h.173,177,182).

“Inilah Mazhab Khoyal Cinta Ahlul Bait”

Nantikan “Seri Mazhab Khoyal Cinta Ahlul Bait” Lainnya.

Bi haqqi Muhammad wa Ahlil Baitih…Insya Allah..!

Like this Article? Subscribe to Our Feed!

Tentang Al-Husayni

Cek juga

Ibn Qayyim (Murid Ibn Taimiyah) : Nabi (saw) Tidak Pernah Shalat & Sujud Diatas Sajadah

  Ibn Qoyyim adalah murid Ibn Taimiyah Ia menjelaskan dalam Kitabnya “Ighatsatul Lahfan” yang merupakan …

Belum ada komentar

 1. 1
  #
  ulilabsharabdalla
  Using Mozilla Firefox Mozilla Firefox 28.0 on Windows Windows 7

  PEMBUNUH HUSAIN RADHIYALLAHU ‘ANHU TERNYATA ADALAH SYIAH KUFAH

  PENGAKUAN PARA PEMBUNUH HUSAIN RADHIYALLAHU ‘ANHU

  Syiah Kufah telah mengakui bahwa merekalah yang membunuh Husain radhiyallahu anhu. Pengakuan Syiah pembunuh-pembunuh Husain radhiyallahu anhu ini diabadikan oleh ulama-ulama Syiah yang merupakan rujukan dalam agama mereka seperti Baqir al-Majlisi, Nurullah Syusytari, dan lain-lain di dalam buku mereka masing-masing. Mullah Baqir al-Majlisi, seorang ulama rujukan Syiah menulis,

  “Sekumpulan orang-orang Kufah terkejut oleh satu suara ghaib. Maka berkatalah mereka, “Demi Tuhan! Apa yang telah kita lakukan ini tak pernah dilakukan oleh orang lain. Kita telah membunuh “Penghulu Pemuda Ahli Surga” karena Ibnu Ziyad anak haram itu. Di sini mereka mengadakan janji setia di antara sesama mereka untuk memberontak terhadap Ibnu Ziyad tetapi tidak berguna apa-apa.” (Jilaau al-‘Uyun, halaman 430).

  Qadhi Nurullah Syusytari pula menulis di dalam bukunya Majalisu al-Mu’minin bahwa setelah sekian lama (lebih kurang 4 atau 5 tahun) Husain radhiyallahu ‘anhu terbunuh, pemuka orang-orang Syiah mengumpulkan kaumnya dan berkata,

  “Kita telah memanggil Husain radhiyallahu anhu dengan memberikan janji akan taat setia kepadanya, kemudian kita berlaku curang dengan membunuhnya. Kesalahan kita sebesar ini tidak akan diampuni kecuali kita berbunuh-bunuhan sesama kita.” Dengan itu berkumpullah sekian banyak orang Syiah di tepi Sungai Furat sambil mereka membaca ayat (artinya), “Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu.” (QS. Al-Baqarah: 54). Kemudian mereka berbunuh-bunuhan sesama mereka. Inilah golongan yang dikenali dalam sejarah Islam dengan gelar “at-Tawwaabun.”

  Sejarah tidak lupa dan tidak akan melupakan peranan Syits bin Rab’i di dalam pembunuhan Husain radhiyallahu anhu di Karbala. Tahukah Anda siapa itu Syits bin Rab’i? Dia adalah seorang Syiah tulen, pernah menjadi duta Ali radhiyallahu anhu di dalam peperangan Shiffin, dan senantiasa bersama Husain radhiyallahu ‘anhu. Dialah juga yang menjemput Husain radhiyallahu anhu ke Kufah untuk mencetuskan pemberontakan terhadap pemerintahan pimpinan Yazid, tetapi apakah yang telah dilakukan olehnya?

  Sejarah memaparkan bahwa dialah yang mengepalai 4.000 orang bala tentara untuk menentang Husain radhiyallahu anhu, dan dialah orang yang mula-mula turun dari kudanya untuk memenggal kepala Husain radhiyallahu anhu. (Jilaau al-Uyun dan Khulashatu al-Mashaaib, hal. 37).

  Masihkah ada orang yang ragu-ragu tentang Syiah-nya Syits bin Rab’i dan tidakkah orang yang menceritakan perkara ini ialah Mullah Baqir al-Majlisi, seorang tokoh Syiah terkenal? Secara tidak langsung hal ini berarti pengakuan dari pihak Syiah sendiri tentang pembunuhan itu.

  Lihatlah pula kepada Qais bin Asy’ats, ipar Husain radhiyallahu anhu, yang tidak diragukan tentang Syiahnya tetapi apa kata sejarah tentangnya? Bukankah sejarah menjelaskan kepada kita bahwa itulah orang yang merampas selimut Husain radhiyallahu anhu dari tubuhnya selepas pertempuran? (Khulashatu Al Mashaaib, halaman 192).

  KESAKSIAN AHLUL BAIT YANG SELAMAT DALAM TRAGEDI KARBALA

  Pernyataan saksi-saksi yang turut serta di dalam rombongan Husain sebagai saksi-saksi hidup di Karbala, yang terus hidup selepas peristiwa ini, juga membenarkan bahwa Syiahlah pembunuh Husain dan Ahlul Bait. Termasuk pernyataan Husain radhiyallahu anhu sendiri yang sempat direkam oleh sejarah sebelum beliau terbunuh. Husain radhiyallahu anhu berkata dengan menujukan kata-katanya kepada orang- orang Syiah Kufah yang saat itu tengah siaga bertempur melawan beliau,

  “Wahai orang-orang yang curang, zalim, dan pengkhianat! Kamu telah menjemput kami untuk membela kamu di waktu kesempitan, tetapi ketika kami datang untuk memimpin dan membela kamu dengan menaruh kepercayaan kepadamu, maka sekarang kamu justru menghunuskan pedang dendammu kepada kami dan kamu membantu musuh-musuh di dalam menentang kami.” (Jilaau al-Uyun, halaman 391).

  Beliau juga berkata kepada Syiahnya, “Binasalah kamu! Bagaimana mungkin kamu menghunuskan pedang dendammu dari sarung-sarungnya tanpa adanya permusuhan dan perselisihan yang ada di antara kamu dengan kami? Mengapa kamu akan membunuh Ahlul Bait tanpa adanya sebab?” (Jilaau al-Uyun, halaman 391).

  Ali Zainal Abidin putra Husain radhiyallahu anhu yang turut serta di dalam rombongan ke Kufah dan terus hidup selepas terjadinya peristiwa itu, juga berkata kepada orang-orang Kufah lelaki dan perempuan yang meratap dengan mengoyak-ngoyak baju mereka sambil menangis, dalam keadaan sakit beliau dengan suara yang lemah berkata kepada mereka,

  “Mereka ini menangisi kami. Bukankah tidak ada orang lain yang membunuh kami selain mereka?” (Al-Ihtijajkarya At Thabarsi, halaman 156).

  Pada halaman berikutnya Thabarsi, seorang ulama Syiah terkenal menukilkan kata-kata Imam Ali Zainal Abidin kepada orang-orang Kufah. Kata beliau, “Wahai manusia (orang-orang Kufah)! Dengan nama Allah aku bersumpah untuk bertanya kepada kamu, ceritakanlah! Tidakkah kamu sadar bahwa kamu mengirimkan surat kepada ayahku (mengundangnya datang), kemudian kamu menipunya? Bukankah kamu telah memberikan perjanjian taat setia kamu kepadanya? Kemudian kamu membunuhnya, membiarkannya dihina. Celakalah kamu karena amalan buruk yang telah kamu dahulukan untuk dirimu.”

  LAKNAT DAN KUTUKAN AHLUL BAIT ATAS SYIAH-NYA

  Husain radhiyallahu anhu mendoakan keburukan untuk golongan Syiah yang sedang berhadapan untuk bertempur dengan beliau, “Ya Allah! Tahanlah keberkatan bumi dari mereka dan cerai-beraikanlah mereka. Jadikanlah hati-hati pemerintah terus membenci mereka karena mereka menjemput kami dengan maksud membela kami tetapi sekarang mereka menghunuskan pedang dendam terhadap kami.” (Jilaau Al Uyun, halaman 391).

  Ternyata, nasib Syiah yang sentiasa diuber-uber di beberapa daerah dan negara-negara Islam di sepanjang sejarah membuktikan terkabulnya kutukan dan laknat Sayyidina Husain di medan Karbala atas Syiah.

  Beliau juga berdoa, “Binasalah kamu! Tuhan akan membalas bagi pihakku di dunia dan di akhirat… Kamu akan menghukum diri kamu sendiri dengan memukul pedang-pedang di atas tubuhmu dan mukamu akan menumpahkan darah kamu sendiri. Kamu tidak akan mendapat keberuntungan di dunia dan kamu tidak akan sampai kepada hajatmu. Apabila kamu mati, kelak sudah tersedia adzab Tuhan untukmu di akhirat. Kamu akan menerima azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir yang paling dahsyat kekufurannya.” (Mullah Baqir Majlisi – Jilaau Al Uyun, halaman 409).

  Peringatan hari Asyura pada tanggal 10 Muharram oleh orang-orang Syiah, di mana mereka menyiksa badan dengan memukuli tubuh mereka dengan rantai, pisau, dan pedang sebagai bentuk berkabung yang dilakukan oleh golongan Syiah, sehingga mengalir darah dari tubuh mereka sendiri juga merupakan bukti diterimanya doa Husain radhiyallahu anhu. Upacara ini dengan jelas dapat dilihat hingga sekarang di dalam masyarakat Syiah.

  Zainab, saudara perempuan Husain radhiyallahu anhu yang terus hidup selepas peristiwa itu juga mendoakan keburukan untuk golongan Syiah Kufah. Katanya, “Wahai orang-orang Kufah yang khianat, penipu! Kenapa kamu menangisi kami sedangkan air mata kami belum kering karena kezalimanmu itu. Keluhan kami belum terputus oleh kekejamanmu. Keadaan kamu tidak ubah seperti perempuan yang memintal benang kemudian diuraikannya kembali. Kamu juga telah mengurai ikatan iman dan telah berbalik kepada kekufuran… Adakah kamu meratapi kami, padahal kamu sendirilah yang membunuh kami? Sekarang kamu pula menangisi kami. Demi Allah! Kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kamu telah membeli keaiban dan kehinaan untuk kamu. Tumpukan kehinaan ini sama sekali tidak akan hilang walau dibasuh dengan air apapun.” (Jilaau Al Uyun, halaman 424).

  Kutukan dan laknat ini pun dapat kita saksikan saat ini. Syiah yang terus memperingati tragedi Karbala setiap 10 Muharram (Asyura) menjadikan hari tersebut sebagai hari berkabung. Mereka membacakan kisah terbunuhnya Husain, syair-syair sedih tentang kematian Husain, lalu mereka menangis, meratap pilu, dan seterusnya.

  Adapun di kalangan Ahlus Sunnah (Sunni) yang dituduh Syiah membenci Ahlul Bait, tidak pernah terjadi upacara yang seperti ini yang menunjukkan bahwa laknat dan kutukan Husain beserta ahlul baitnya tidak menyentuh mereka. Sebaliknya, justru Syiah yang mengaku-ngaku sebagai pecinta Ahlul Baitlah yang terkena kutukan-kutukan ini. Maka dengan itu jelaslah bahwa Syiahlah golongan yang bertanggungjawab membunuh Husain radhiyallahu anhu.

 2. 2
  Using Google Chrome Google Chrome 30.0.0.0 on Android Android 4.4.2

  Ternyata saudara ulil tdk lebih pintar dr Habib Rizieq, yg bisa menjelaskan lebih detail siapa yg dimaksud dgn Syiah Kufah tsb.

 3. 3
  Using Mozilla Firefox Mozilla Firefox 41.0 on Windows Windows 7

  @ulil: Saya bukan pengikut Syiah, bukan jg simpatisan mereka, tp saya suka dengan bantahan yang obyektif. Jadi klo mau obyektif, jelaskan dimana peran orang2 ini: Umar bin Sa’ad bin Abi Waqqash, Ubaidillah bin Ziyad, Shimr bin Ziljaushan beserta bantahannya dalam peristiwa karbala.

 4. 4
  Using Google Chrome Google Chrome 46.0.2490.86 on Windows Windows XP

  @ Ulil.
  Syi’ah itu secara bahasa artinya pengikut. Yang namanya pengikut pasti ada yang diikuti. Kita semua adalah pengikut (syi’ah). Dengan demikian syi’ah itu ada banyak di dunia ini (ngajabreg), tergantung siapa yang diikutinya. Sebagai contoh, bila ada orang yang ternyata ngefan’s sama mang Ulil karena mang Ulil seorang yang pintar dan alim, kemudian orang tersebut menjadi pengikut Mang Ulil, maka orang itu disebut pengikut Ulil atau dalam bahasa arabnya dalah Syi’ah Ulil (sareukseuk kadengena oge). Selama orang itu setia mengikuti apa ucapan atau perintah mang ulil, maka orang itu terus disebut Syi’ah Ulil. Tapi ketika orang itu sudah tidak lagi mengikuti mang ulil, maka dia bukan lagi syi’ah ulil, tapi mantan syi’ah ulil. Bahkan bisa saja orang itu jadi pengkhianat terhadap mang ulil, sampai2 orang tersebut berusaha menyakiti mang ulil dengan cara apa saja. seperti dengan melaporkan mang ulil pada istrinya bahwa mang ulil telah menikah lagi dengan janda berumur 200 tahun, akibatnya mang ulil diskor oleh istrinya (hanya sekedar contoh).

  Saya sangat sependapat dengan pendapat @ulilabsarabdala yang menjelaskan bahwa pembunuh cucu rosul (al-Husein)adalah syi’ah.
  Mereka itu mengaku sebagai pengikut ( syi’ah ) Ahlbayt pada awalnya seningga mereka meminta al-husain untuk datang ke tempat mereka agar mereka bisa berbai’at langsung pada Beliau. Tapi kemudian mereka beubah jadi pengikut ( syi’ah ) Yazid sehingga mereka berani membunuh al-husein. Jadi benar, bahwa pembunuh al-husayn adalah syi’ah, yaitu syi’ah yazid. ( Hebat lah mang ulil, kuliah dimana nya?)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.