Breaking News
Beranda » Sejarah » Seri Manusia Suci (Imam Muhammad Al-Mahdi a.s.)

Seri Manusia Suci (Imam Muhammad Al-Mahdi a.s.)

Imam Muhammad Al-Mahdi a.s.

a. Biografi Singkat Imam Muhammad Al-Mahdi a.s.
Imam Mahdi a.s. dilahirkan di Samirra`pada tanggal 15 Sya’ban 255 H. Ibunya bernama Narjis. Ia sempat mengalami hidup bersama ayahnya selama lima tahun. Pada saat memegang tampuk imamah, ada dua tugas yang harus dilakukan oleh Imam Hasan Askari a.s.: pertama, ia harus bertindak esktra hati-hati terhadap pemerintahan yang berkuasa saat itu, dan kedua, memperkenalkan Imam Mahdi a.s. kepada para pengikutnya yang setia.

Imam Mahdi a.s. sudah harus memegang tampuk imamah pada tahun 260 H. dalam usianya yang ke-5 tahun. Kemudaan usia Imam Mahdi a.s. (ketika memegang tampuk imamah) bukanlah suatu hal yang layak untuk diherankan. Karena Nabi Yahya a.s. pada usia kanak-kanak sudah mendapat mandat kenabian. Allah berfirman: “Wahai Yahya, ambillah (dan peganglah) kitab ini dengan erat. Dan Kami telah menganugerahkan kitab kepadanya ketika ia masih kecil”. (Maryam : 12)

Beberapa hari sebelum wafat, di sebuah pertemuan yang dihadiri oleh empat puluh orang sahabatnya yang setia yang antara lain adalah Muhammad bin Ustman, Mua’wiyah bin Hakim dan Muhammad bin Ayyub, Imam Hasan Askari a.s. berkata: “Ia adalah pemimpin dan khalifah kalian setelah aku wafat. Ia adalah Al-Qaa`im yang ditunggu-tunggu oleh para makhluk. Ketika bumi sudah dipenuhi oleh kezaliman, ia akan muncul demi memenuhinya dengan keadilan”.

b. Empat Wakil Imam Mahdi a.s.
Ghaibah Shughra (kecil) Imam Mahdi a.s. dimulai dari tahun 260-329 H. Pada periode ini Imam Mahdi a.s. menjawab segala pertanyaan dan problema yang dihadapi oleh masyarakat Syi’ah melalui wakil-wakilnya yang telah ditunjuk oleh dia sendiri. Mereka berjumlah empat orang, antara lain: Utsman bin Sa’id Al-’Amri (ia menjadi wakil Imam Mahdi a.s. selama lima tahun), Muhammad bin Utsman al-’Amri (ia menjadi wakilnya selama empat tahun), Husein bin Ruh An-Naubakhti (ia menjadi wakil Imam a.s. selama dua puluh satu tahun) dan Ali bin Muhammad As-Samuri (ia menjadi wakil Imam a.s. selama tiga tahun). Tugas-tugas mereka yang terpenting adalah menyelesaikan seluruh problema yang sedang menimpa masyarakat Syi’ah tanpa sepengetahuan pemerintah kala itu.

Dengan wafatnya keempat wakil di atas, Ghaibah Kubra (besar) dimulai. Hal ini terjadi pada tahun 329 H. dan usia Imam Mahdi a.s. pada saat itu adalah 74 tahun. Pada periode ini Imam Mahdi a.s. tidak menentukan para wakil secara khusus. Wakil-wakilnya pada periode ini ditunjuk secara umum melalui hadis-hadis yang datang dari mereka. Mereka adalah fuqaha` yang memenuhi syarat-syarat perwakilan.

c. Imam Mahdi a.s. dalam Pandangan Ulama Ahlisunnah
Keyakinan berkenaan dengan Imam Mahdi a.s. tidak didominasi oleh pemeluk Syi’ah saja. Para pengikut Ahlussunnah juga meyakini hal tersebut. Hanya saja, sebagian dari mereka mengingkari bahwa ia telah lahir.
Syabrawi Asy-Syafi’i dalam kitabnya Al-Ithaaf menulis: “Syi’ah meyakini bahwa Imam Mahdi yang telah dijanjikan dalam hadis-hadis yang sahih adalah putra Hasan Askari yang akan muncul di akhir zaman. Akan tetapi, pendapat yang benar adalah ia hingga sekarang belum dilahirkan dan akan dilahirkan di masa mendatang. Ia termasuk anggota Ahlul Bayt yang mulia”.

Ibnu Abil Hadid dalam Syarah Nahjul Balaghah khotbah ke-16 menulis: “Mayoritas ahli hadis berkeyakinan bahwa Imam Mahdi a.s. adalah dari keturunan Fathimah a.s. Para pengikut Mu’tazilah tidak mengingkari hal itu. Mereka menyebutkan namanya dalam buku-buku mereka dan para guru kami pun mengakui hal itu. Akan tetapi, –menurut keyakinan kami– ia belum dilahirkan hingga sekarang dan akan dilahirkan di masa mendatang”.

Meskipun demikian, mayoritas sejarawan dan ahli hadis Ahlissunnah meyakini bahwa ia sudah dilahirkan. Mereka antara lain:
a.’Izzuddin bin Atsir (wafat 630 H.) ketika menulis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 260 H. menulis: “Abu Muhammad Al-Askari (Imam Hasan) lahir pada tahun 232 H. dan wafat pada tahun 260 H. Ia adalah ayah Muhammad yang dinamai oleh Syi’ah dengan “al-muntazhar”.
b.’Imaduddin Abul Fida` Ismail bin Nuruddin Asy-Syafi’i (wafat 732 H.) menulis: “Ali Al-Hadi wafat pada tahun 254 di Samirra`. Ia adalah ayah Hasan Al-Askari dan imam kesebelas dari dua belas imam serta ayah Muhammad Al-Muntazhar yang menghilang di sirdab (ruang bawah tanah yang dimiliki oleh mayoritas rumah-rumah di Timur Tengah–pen.) dan lahir pada tahun 255 H.”.
c.Ibnu Hajar Al-Haitsami Al-Makki Asy-Syafi’i (wafat 974 H.) dalam kitab Ash-Shawaa’iqul Muhriqah.
d.Nuruddin Ali bin Muhammad bin Shabbagh Al-Maliki (wafat 855 H.).
e.Abul Abbas Ahmad bin Yusuf Ad-Dimasyqi (wafat 1019 H.) dalam kitab Akhbaarud Duwal wa Atsaaru Uwal.
f.Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Yusud Al-Ganji Asy-Syafi’i (wafat 658 H.) dalam buku Kifaayatut Thaalib.
g.Khojah Parsa Al-Hanafi dalam kitab Pashlul Khithaab.
h.Ibnu Thalhah Kamaluddin Asy-Syafi’i (wafat 654 H.) dalam kitab Mathaalibus Sa`uul fi Manaaqib Aalir Rasuul.
i.Syamsuddin Abul Muzhaffar Sibth bin Al-Jauzi Al-Hanafi (wafat 654 H.) dalam kitab Tadzkiratul Khawwaash.
j.Abdul Wahhab Asy-Sya’rani Asy-Syafi’i Al-Mishri (wafat 973 H.) dalam kitab Al-Yawaaqiit wal Jawahiir.

Pada kesempatan ini kami haturkan kepada para pembaca yang budiman ucapan-ucapan suci yang pernah diucapkan oleh Imam Mahdi a.s. dengan harapan semoga ucapan-ucapan tersebut dapat menjadi penunjuk jalan bagi kehidupan kita.

1.Imam Mahdi a.s. memperhatikan kita
“Kami tidak akan lupa untuk menjaga kalian, dan tidak akan lalai untuk mengingat kalian. Jika tidak karena hal itu, segala kesulitan akan menimpa kalian dan para musuh akan melahap kalian. Oleh karena itu, takutlah kepada Allah dan bantulah kami”.
2.Kebenaran pasti menang
“Allah tidak menghendaki dari kebenaran kecuali Ia akan menyempurnakannya dan dari kebatilan kecuali kehancurannya. Ia bersaksi terhadap apa yang saya katakan ini”.
3.Munculnya kebenaran
“Jika Allah mengizinkan kami untuk berbicara, niscaya kebenaran pasti akan muncul, kebatilan akan sirna dan segala kesulitan akan terangkat dari kalian”.
4.Rahasia bersin
Nasim, salah seorang pembantu Imam Mahdi a.s. bercerita: Imam berkata kepadaku: “Maukah kuberitahukan kepadamu tentang rahasia bersin?”
“Ya”, jawabku singkat.
“Bersin adalah pengaman dari kematian selama tiga hari”, jawabnya.
5.Izin pemilik
“Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menggunakan milik orang tanpa seizinnya”.
6.Pengaman penduduk bumi
“Aku adalah pengaman bagi penduduk bumi sebagaimana bintang-bintang di langit adalah pengaman bagi penduduk langit”.
7.Merujuk kepada para “perawi” hadis
“Ada pun peristiwa dan problema-problema yang terjadi di tengah-tengah kalian, merujuklah kepada para “perawi” hadis kami (untuk menyelesaikannya). Karena mereka adalah hujjahku atas kalian dan aku adalah hujjah Allah atas mereka”.
8.Bagaikan matahari di balik awan
“Mereka dapat mengambil manfaat dari keberadaanku meskipun aku ghaib sebagaimana mereka dapat mengambil manfaat dari matahari ketika tertutup awan”.
9.Imam a.s. mengetahui kita
“Ilmu kami meliputi seluruh berita berkenaan dengan kalian dan tidak satu pun darinya yang terlewatkan dari ilmu kami”.
10.Perbanyaklah doa untuk kemunculanku
“Perbanyaklah doa supaya kemunculanku cepat. Karena kemuncunlanku adalah sebuah kejembaran bagi kalian”.

oleh Mahdi Alhusaini

Like this Article? Subscribe to Our Feed!

Tentang nurmadinah

Cek juga

Amar Ma’ruf Nahi Munkar – Asyura (1) Oleh Sayid Thoha Musawa

Amar Ma’ruf Nahi Munkar (1) Haul Cucu Nabi Muhammad (saw) Imam Husain bin Ali (as) …

15 Komentar

 1. 1
  Using Mozilla Firefox Mozilla Firefox 3.6.10 on Windows Windows XP

  Baik Dajjal, Al Mahdi ataupun Nabi Isa As. yang akan turun kembali ke bumi, pada dasarnya tidak ada dalam Al Quran.

  Dajjal sudah ada sejak manusia ada, seperti kasus pembunuhan anak-anak Adam As. sendiri;

  Al Mahdi atau Imam Mahdi sudah datang sebagaimana diharapkan oleh Nabi Ibrahim As. dlm QS. 2:129 yakni nabi pamungkas, penutup para nabi, ajarannya berlaku sampai akhir zaman itulah Nabi kita Muhammad SAW (QS. 5:3 dan 33:40), inilah Al Mahdi yang sesungguhnya.

  Nabi Isa As. yang ‘konon’ akan datang kembali ke dunia, ternyata dibantah oleh Al Quran sendiri, bahwa misi para rasul dan nabi terdahulu sudah selesai dan dia tak akan diminta pertanggung jawaban atas nabi/rasul sesudahnya yakni Nabi Muhammad SAW (QS. 2:134 dan 141).

 2. 2
  Using Mozilla Firefox Mozilla Firefox 3.6.8 on Windows Windows XP

  @elfan, silahkan Anda membaca topik Imam Mahdi as dalam Alqur’an, berikut http://www.nurmadinah.com/2010/01/imam-mahdi-as-dalam-al-quran/

  Untuk ciri Dajjal, Almahdi as dan Nabi Isa as, silahkan merujuk pada film dokumenter serial berikut:
  1. “The Arrivals” (Kedatangan) – teks Indonesia
  http://www.youtube.com/user/karkoons#p/c/FEFC6F2FE92FBCB3/0/OGKcmG3rtDk
  2. “Phase 3” (Tahap 3) – teks Indonesia
  http://www.youtube.com/user/karkoons#p/c/83DEF2C195C1B8EA/0/NZeoaLZgU7U
  3. “The Divine Book” (Kitab Suci) – teks Indonesia
  http://www.youtube.com/user/Jinbatsu?feature=mhum#p/c/059A6090CFC92292/0/AqCedThNl9I

  Terimakasih atas tanggapan Anda.

 3. 3
  #
  Abdi natanagara
  Using Mozilla Firefox Mozilla Firefox 4.0.1 on Windows Windows XP

  sunan kuning penebar pesona berkata:
  December 15, 2007 pukul 8:13 am

  PANTUN GELOMBANG CINTA
  ( JERIT HATI DAN HARAPAN RAKYAT JELATA )
  Oleh : Maulana Mahbub Al – Majnun

  NUSANTARA NEGERI YANG KAYA
  TEMPAT KORUPTOR BERPESTA PORA
  HUKUM HANYA MILIK YANG KAYA
  KESEWENANG – WENANGAN MERAJALELA

  SUDAH JATUH TERTIMPA TANGGA
  LIHAT ORANG SUSAH MALAH TERTAWA
  BENCANA JADI OBYEK WISATA
  PENGGAL SAJA BIANG KEROKNYA

  DUNIA DISEMBAH LAYAKNYA TUHAN
  AGAMA JADI BAHAN CEMOOHAN
  TAK DIRASA SEMUA PERINGATAN
  NUSANTARA NEGERI KUTUKAN

  BEBAN HIDUP SEMAKIN BERAT
  ORANG BAIK BERUBAH JAHAT
  TOBAT NASIONAL SUDAH TERLAMBAT
  NUSANTARA MENUJU KIAMAT

  KAMI WONG CILIK INGIN MENGADU
  KEPADA SIAPA KAMI TAK TAHU
  BERULANG KALI NYOBLOS PEMILU
  TAPI KAMI SELALU TERTIPU

  NASIB KAMI TAK PERNAH MENENTU
  SAMPAI KAPAN KAMI TAK TAHU
  BERHARAP – BERDOA SEPANJANG WAKTU
  KAPAN LAKU GELOMBANG CINTAKU ?

  KAMI WONG MLARAT PALING NGGAK KUAT
  BILA MELIHAT TINGKAH POLAH PEJABAT
  SEMUCI – SUCI DAN SEOLAH NINGRAT
  PADAHAL DIBELAKANG, . . . . BEJAT

  KAMI WONG CILIK CUMA INGIN TAHU
  INI MEMANG BENAR ATAU CUMAN ISU ?
  AKAN MUNCUL SEORANG RATU
  YANG MEMIMPIN ATAS PERINTAH WAHYU

  KEYAKINAN TAK BUTUH PEMBUKTIAN
  MANUSIA BEBAS TENTUKAN PILIHAN
  DIPUNCAK ZAMAN KEHANCURAN
  ADAKAH JENDRAL BERHATI INTAN ?

  AKU MEMANGGILMU KSATRIA NUSANTARA
  KARENA DHARMAMU PADA KEBENARAN
  WALAU NASIBMU TERLUNTA – LUNTA
  SEMOGA ENGKAU BEROLEH PANGAYOMAN

  AKU MEMANGGILMU PANDITA NUSANTARA
  KARENA LAKUMU – LAKU YANG SUCI
  WALAU DIHEMPAS BADAI DERITA
  SEMOGA HIDUPMU SELALU DIBERKATI

  MANUSIA PICIK GAMPANG BERMUSUHAN
  LANTARAN NAIF MEMAKNAI FIRMAN
  BILA TAK TURUN WAHYU KEPEMIMPINAN
  PENAFSIRAN EGO MENJADI TUHAN

  UMAT MENCARI – CARI DISAAT SEKARAT
  SOSOK MANUSIA YANG MENERIMA WAHYU
  MELURUSKAN KEMBALI AJARAN NABI MUHAMMAD
  BUKAN WAHYU AGAMA BARU

  NUSANTARA TAK SABAR MENANTI
  TERBITNYA FAJAR – SANG MENTARI HARAPAN
  LANGKAH AVATAR SANGAT HATI – HATI
  GELAP MALAM PENUH JEBAKAN

  SATRIO PININGIT RAHASIA ILLAHI
  MANUSIA LUGU MBOTEN MITAYANI
  TAK TERJANGKAU SEMUA PREDIKSI
  JUGA ILMU PENERAWANGAN TERTINGGI

  KELUAR MASUK PURA MANGKUNEGARAN
  ALLHAMDULILLAH ORA KONANGAN
  KELUAR MASUK RUMAH PEJABAT
  TETAP SAJA TIDAK TERLIHAT

  SATRIO PININGIT RAHASIA ILLAHI
  MANUSIA LUGU MBOTEN MITAYANI
  TAK TERJANGKAU SEMUA PREDIKSI
  JUGA PENERAWANGAN GAIB TERTINGGI

  KECUALI OLEH MEREKA YANG DIKEHENDAKI
  DIANTARA HAMBA – HAMBA SEJATI
  YANG RELA MEMPERSEMBAHKAN DIRI
  DEMI TEGAK HUKUM – KEADILAN ILAHI

  NUSANTARA TAK SABAR MENANTI
  SATRIO PININGIT RAHASIA ILLAHI
  SEDERHANA, TAK BANYAK KONSEP TEORI
  CUKUP MENGAMBIL YANG TULUS SUCI

  RATU ADIL ALIAS IMAM MAHDI
  TAK PUNYA AMBISI MEMIMPIN NEGERI
  MANUSIA LUGU MBOTEN MITAYANI
  HANYA JALANKAN AMANAH ILLAHI

  RATU ADIL ALIAS IMAM MAHDI
  TAK PUNYA AMBISI MEMIMPIN NEGERI
  CUKUP MENCETAK KADER MUMPUNI
  LALU MENGHILANG BAK DITELAN BUMI

  KITA SAMPAI DIBATAS WAKTU
  KEBENARAN SEJATI MENUNTUN LAKU
  LETAKKAN SEMENTARA PEMAHAMANMU
  KITA DENGARKAN PENUTURAN WAHYU

  BAGI YANG SUNGGUH MEMBUKA HATI
  DENGAN POLOS TANPA PRASANGKA
  SATRIO – PINANDITA SIAP MENEMANI
  SAMPAIKAN KEBENARAN APA ADANYA

  TABIR MASA MEMBUNGKUS RAHASIA
  KAYAKAN CERITA AKAN NUANSA
  BERDETAK JANTUNG KARENA ASA
  MENGUJI NYALI JIWA PERKASA

  WAHAI APARAT – PENEGAK HUKUM NEGARA
  WAHAI ULAMA – PANDITA NUSANTARA
  WAHAI PUTRA – PUTRA TERBAIK BANGSA
  APAKAH AKAL DAN NURANIMU BUTA !!

  Semarang,15 November 2007
  Ditemani Gudang Garam Surya
  Gudang air mata,Garam kehidupan, Surya pencerahan
  Bravo IMAM MAHDI, para kekasih tak sabar menanti

  Hidayah datang tak pandang bulu
  Merasuk kedasar keyakinan,sepenuhnya atas kuasaNYA
  salam bagi semua “orang gila” Semoga kita segera bersua.
  Puisi ini adalah puisi orisinil penulis, yang diilhami dari mimpi 7 kali berjumpa IMAM MAHDI alias RATU ADIL alias SATRIO PININGIT alias AVATAR alias SATRIO PINANDITO SINISIHAN WAHYU alias
  “MALIKUL MUQSITH”
  Allah Subhaanahu Wataaala memberi GELAR KHUSUS sosok orang yang menerima wahyu diakhir zaman ini dengan gelar dan panggilan “MALIKUL MUQSITH”
  MALIKUL – MUQSITH bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti RAJA ( PENEGAK ) KEADILAN alias RATU ADIL.
  Dia menerima wahyu untuk meluruskan kembali ajaran Nabi Muhammad yang sudah banyak di selewengkan, ditambah – dikurangi serta di putar balikkan. Wahyu yang diterima bukanlah wahyu KENABIAN sehingga jelas tidak membawa AGAMA BARU, dan orang yang menerima wahyu ini sangat tidak pantas dan SALAH BESAR jika di sebut NABI BARU.
  IMAM MAHDI adalah sebutan atau istilah yang lain untuk sosok yang dipanggil ALLAH dengan MALIKUL MUQSITH ini, ia NYATA dan memang benar – benar ADA. IMAM MAHDI berarti pemimpin pemberi petunjuk . RATU ADIL juga menerima wahyu kepemimpinan dalam arti RATU ADIL adalah orang yang memang dipilih ALLAH dan DIPERINTAH untuk memimpin dan membenahi negeri ini (NUSANTARA). Dalam konteks Indonesia yang sempit, beliau menjadi RATU ADIL dan dalam kapasitas yang lain dalam konteks dunia yang lebih luas beliau menjadi IMAM MAHDI.

  Di zaman kelak Ratu Adil memimpin, kebenaran dan HUKUM ILAHI akan benar – benar ditegakkan. Meskipun beliau seorang muslim yang taat menjalankan syariat, tapi beliau memiliki toleransi dan apresiasi yang tinggi dengan semua pemeluk agama dan semua aliran kepercayaan. Beliau mengayomi semua golongan dengan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Beliau didampingi oleh ruh – ruh para Nabi dari semua AGAMA BESAR di dunia, baik Isa, Muhammad, Musa, Daud, Adam, Sri krisna, & Sidharta Gautama. Selain itu turut mendampingi beliau ruh leluhur Pulau jawa yaitu Sunan Lawu alias Brawijaya Pamungkas, Eyang Sabdo Palon dan Naya Genggong. Selain itu turut mengawal beliau ruh-ruh seluruh raja NUSANTARA yang bertaqwa .Juga banyak ratusan ruh wali-wali dari semua agama di sepanjang sejarah umat manusia . Allah tidak tanggung – tanggung dalam menurunkan seluruh KEKUATANNYA untuk mewujudkan tata kehidupan dunia yang lebih spirituaL dan lebih manusiawi. Kekuatan Allah itu dititipkan sebagai fasilitas perjuangan kepada IMAM MAHDI – RATU ADIL dan PASUKANNYA. Alangkah berbahagia jika anda yang membaca tulisan ini bisa ambil bagian menjadi pasukan MALIKUL MUQSITH ini.

  Penulis sebelumnya adalah orang yang skeptis akan RATU ADIL yang menurut penulis itu Cuma MITOS. Tetapi petunjuk mimpi yang beruntun sebanyak 7 kali dalam kurun waktu th. 2005 – 2007, telah merubah pandangan dan keyakinan penulis secara drastis dan radikal – karena disetiap mimpi, gambarannya begitu jelas dan gamblang. Serta “ndilalah” semua informasi dari ketujuh petunjuk mimpi bisa terekam rinci dalam ingatan penulis. Selain berisi banyak informasi, petunjuk mimpi itu juga memberi beberapa terapi atau METODE PEMBERSIHAN JIWA TERBAIK MENURUT VERSI ALLAH SWT, sehingga berpengaruh dahsyat bagi lahir batin penulis.

  Tulisan ini adalah media bagi penulis untuk berbagi pengalaman dan mempromosikan keyakinan yang nyata. Dan semoga berguna sebagai sarana untuk menjembatani pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Beliau yang sebenarnya memang nyata adanya. Penulis prihatin dengan banyaknya orang yang mengaku – aku menerima wahyu tanpa bisa memberi bukti kongkrit yang meyakinkan bahwa mereka (yang ngaku-ngaku itu) benar – benar menerima wahyu. Sebagai panduan agar masyarakat tidak dibodohi maka penulis ingin menginformasikan bahwa orang yang menerima wahyu :

  1. Kenal akrab dengan Malaikat Jibril sebagai Malaikat Penyampai Wahyu. Dan tahu secara rinci tentang Jibril- termasuk bunyi redaksi tasbih malaikat jibril kepada Allah.Begitu pula bacaan tasbih dari Malaikat – Malaikat yang lain, Imam Mahdi yang sanggup berkomunikasi dengan mereka pasti tahu bacaannya semua.

  2. Jika benar seseorang menerima wahyu, dia pasti juga mengalami pembersihan jiwa langsung dari Allah sebagaimana Nabi Muhammad mengalaminya. Mengapa ? karena untuk menerima wahyu suci, jiwa seorang penerima wahyu HARUS disucikan dulu oleh Dzat yang Maha Suci untuk sanggup menerima wahyu yang suci.

  3. Sebagai sesama penerima wahyu, seorang IMAM MAHDI atau apapun istilah dan namanya pasti sangat mengenal SELUK BELUK nabi – nabi sebelumnya yang juga menerima wahyu. Meskipun dalam konteks IMAM MAHDI wahyu yang turun bukanlah wahyu kenabian, tetapi pasti seorang IMAM MAHDI mengenal dengan rinci rahasia yang dimiliki Nabi Muhammad, begitu juga nabi – nabi sebelumnya. Sebagai cara untuk mengetes misalnya :
  a. Seorang IMAM MAHDI pasti tahu dan bisa menunjukkan bacaan tasbih Nabi Daud kepada Allah.
  b. Imam Mahdi pasti tahu hadist – hadist Nabi Muhammad yang di palsukan atau yang TAK PERNAH SAMPAI kepada kita karena sebab – sebab tertentu padahal dulu hadist itu benar – benar ada.
  c. Imam Mahdi pasti tahu kapan dan pada usia berapa Nabi Isa wafat, dan tahu bunyi doa yang dipanjatkan Nabi Isa saat diizinkan Allah menghidupkan orang yang sudah mati.

  4. Bila benar seorang RATU ADIL sejati yang menerima WAHYU KEPEMIMPINAN, dia pasti :
  a. Mengerti kunci untuk membuka harta karun NUSANTARA dan seluruh kekayaan alam yang berguna untuk membangun kemakmuran rakyat.
  b. Sanggup meluruskan sejarah perjalanan bangsa yang diputarbalikkan.
  c. Mengerti cara yang paling tepat dalam memimpin dan mengatur INDONESIA.

  Minimal pertanyaan – pertanyaan diatas jika bisa di jawab oleh siapa saja yang mengaku – aku dan ia bisa menunjukkan dengan meyakinkan, maka BER BAI’AT LAH karena seorang IMAM MAHDI yang sejati pasti bisa menjawab semua pertanyaan yang sangat mendasar dan eksistensial itu.
  Baiklah, kami kira masih banyak petunjuk mimpi yang tidak semuanya bisa saya ungkapkan-kecuali jika anda meyakini karena didorong oleh rasa pencarian sejati layaknya seorang pencari kebenaran ALLAH yang hakiki.

  Cukup sekian semoga tulisan ini bisa berguna……amin.
  Sekian..

  Tertanda,
  01’12’2007
  Sunan Kuning Penebar Pesona
  Indonesia

  Keyakinan lebih berharga dari kajian seribu kitab
  Wacana diatas bertujuan untuk menjembatani pemikiran rakyat agar tidak DIBODOHI, Terima kasih atas kesediaannya untuk menyebar luaskan informasi diatas.
  salam

 4. 4
  Using Mozilla Firefox Mozilla Firefox 3.8 on Ubuntu Linux Ubuntu Linux

  Terima Kasih Admin untuk kandungan yang membantu ni. Teringin nak share artikel ilmiah tentang dengan perjuangan melayu islam di web Paksima ni

 5. 5
  #
  Muhammad Hamzah Al-Husain
  Using Opera Mini/Mobile Opera Mini/Mobile 4.5.33867

  ALLAHU AKBAR…

 6. 6
  Using Google Chrome Google Chrome 68.0.3440.84 on Windows Windows NT

  Cytotec Vaginal Side Effects Domperidone Canada buy generic cialis online Disulfiram Kamagra Ebay

 7. 7
  Using Google Chrome Google Chrome 67.0.3396.87 on Windows Windows NT

  Fungus In Turtles Amoxicillin Levitra 10 Mg Costo Online Rx Mex Pharmacy

 8. 8
  Using Google Chrome Google Chrome 67.0.3396.99 on Windows Windows 7

  Amoxicillin And Cystic Acne Clomid 3 Comprimes cialis for sale Where Can I Buy Cheap Viagra

 9. 9
  Using Google Chrome Google Chrome 67.0.3396.87 on Windows Windows 7

  Cout Levitra 10 Mg Orodispersible buy accutane in london Online Drugstore Usa.C viagra Buy Online Cialis Quibron T Swanson Health

 10. 10
  Using Google Chrome Google Chrome 67.0.3396.87 on Windows Windows 7

  Cialis Tablets Australia Tab Fluoxetine 40mg canadian pharmacy cialis Viagra 100 Vs 50 Achat Cytotec Sur Internet Compra Kamagra

 11. 11
  Using Google Chrome Google Chrome 66.0.3359.181 on Windows Windows NT

  Viagrageneric Costo Viagra 50 Mg In Farmacia Cialis Erste Einnahme cialis for sale Prednisone Side Effects Kamagra Msds

 12. 12
  Using Google Chrome Google Chrome 67.0.3396.87 on Windows Windows NT

  Levitra 40 Mg Sale Drug Like Viagra But No Prescription Amoxicillin 500mg Capsule Tev Photo cialis Buying Pfizer Viagra Online

 13. 13
  Using Google Chrome Google Chrome 67.0.3396.99 on Windows Windows NT

  Kamagra Jelly 100mg Strasburgo Clomid 1000 Viagra Cialis Efficacia Cialis Cephalexin Vaginal Bacterial Infection Buy 125 Mcg Levothyroxine Without Rx Achat Cytotec Espagne

 14. 14
  Using Google Chrome Google Chrome 67.0.3396.62 on Windows Windows NT

  Order Medstore Cialis Viagra Pfizer Internet

 15. 15
  Using Google Chrome Google Chrome 68.0.3440.75 on Windows Windows NT

  Clomid Achat En Ligne guerty [url=https://ascialis.com/#]best site to buy cialis online[/url] scototoode What Is Provera Used To Treat sarturge Cialis duercerb Propecia Online Without A Prescription Viagra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.